U bent nu hier: Home / Veelgestelde vragen


veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,8%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.

Wat is Validatie, en wat doet een Validatie Instituut eigenlijk?

Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld huisnummer 18 in het rapport getaxeerd wordt op € 250.000,-- terwijl enkele maanden daarvoor huisnummer 20 verkocht is voor € 200.000,--. De taxateur moet in dit geval verklaren waarom er een verschil van € 50,000,-- is getaxeerd. Soms is dit eenvoudig omdat de eerste woning (18) is gemoderniseerd en uitgebouwd en de tweede (20) nog helemaal origineel.

Referentiewoningen De taxatie instituten zorgen, middels een online taxatieprogramma dat aan de hand van postcode en een aantal type-indelingen, referentie objecten worden aangedragen die door hetzelfde programma worden voorzien van een rekenkundige waarde. De taxateur moet zelf ook een aantal (meestal minimaal 3) referentiepanden opgeven. Alle referentieobjecten samen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil in een buurt voor het type woning dat nu getaxeerd moet worden.

Taxatie wordt gevalideerd Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de financiële instelling, de adviseur en evt. de consument die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier kompleet te maken.

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Het rapport kan tevens gebruikt worden voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Waarom moet een woning getaxeerd worden?

Een taxatierapport geeft belangrijke gegevens van uw eigen huis of het huis dat u heeft gekocht. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.

Krijg ik een erkend rapport?

U krijgt een officieel erkend taxatierapport, dat is opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds, in samenwerking met de brancheverenigingen VastgoedPRO, VBO en NVM.

Ik heb geen Internet en wil wel een taxatie, kan dit ook telefonisch?

Jazeker, ons telefoonnummer is 038 - 420 26 28

Wat zijn verschotten?

Het kan voorkomen dat u extra gemaakte kosten moet betalen, de zogenaamde 'verschotten'. De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar factoren die de waarde van een huis kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van zogenaamde verschotten zijn:

Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffingen
Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, enz.
Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot
Informatie van het kadaster

Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. Hiervoor kan de gemeente kosten in rekening brengen. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. De verschotten worden doorberekend, zonder winstopslag.

Wordt de taxatie geaccepteerd door iedere geldverstrekker?

De rapporten van Taxateurs van TaxatieZwolle.nl worden door alle geldverstrekkers geaccepteerd, uitzonderlijke geval dat dit niet zou gebeuren, wordt gratis een nieuwe taxatie uitgevoerd die wel wordt geaccepteerd. Het is wel belangrijk dat u bij de taxatieaanvraag aangeeft wie uw geldverstrekker is. Dit kunt u doen in het opmerkingenveld.

Ik wil mijn taxatie annuleren kan dit?

Het is niet zonder meer mogelijk een aangevraagde taxatie te annuleren; door de beoogde snelheid in de realisatie van het rapport worden onmiddellijk na het in behandeling nemen van de aanvraag, door TaxatieZwolle.nl kosten gemaakt (kadaster, inschakelen taxateur etc). Mocht u desondanks willen annuleren, stelt u ons dan hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

Wat is de executiewaarde?

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, na behoorlijke marketing zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken en prudent zouden hebben gehandeld en koper niet onder dwang zou hebben gehandeld.

Wat is de marktwaarde?

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Wat is de WOZ waarde?

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Wordt het rapport geaccepteerd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Ja, onze rapporten voldoen aan de door NHG gestelde eisen bij aankoop en/of (her)financiering.
 

Mijn intermediair / bank zegt dat ik de taxatie via hem moet regelen. Klopt dat?

Neen. U bent vrij in uw keuze van een taxateur, mits deze aan de gestelde eisen voldoen. De taxateur werkzaam voor TaxatieZwolle.nl voldoet ten allen tijde aan deze eisen.